חובת ניכוי מס במקור

 
במדריך זה נפרט ונסביר את שלושת המקרים הנפוצים שבהם קיימת חובה למשלם לנכות מס במקור.

1. שכר עבודה - זהו המקרה הנפוץ ביותר, מעביד המשלם לעובד משכורת, חייב לנכות לאותו עובד מס הכנסה מהשכר ולהעבירו מידי חודש למס הכנסה.

2. דמי שכירות - על פי הוראות ניהול ספרים, חייב כל שוכר המשלם דמי שכירות, אשר אותם הוא רוצה לתבוע כהוצאה בעסק, לנכות מהם מס במקור. אחוז המס שיש לנכות הינו 35%, אלא אם כן ימציא המשכיר לשוכר אישור מיוחד על פטור/ הקטנה לניכוי מס במקור.

הדיווח לפקיד השומה: השוכר חייב לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ולדווח כל 15 לחודש באמצעות טופס 102 על תשלום דמי השכירות ששולם בחודש הקודם ועל סכום המס שניכה לו ולשלם באותו מועד את המס שנוכה.

השוכר ינהל את רישומי דמי השכירות בטופס 851 ויגישו לפקיד השומה עד ל- 31 למרץ של כל שנה ובו פרטים על סך השכירות ששולמה והמס שנוכה בשנת המס הקודמת.

השוכר ייתן למשכיר לא יאוחר מיום 20 למרץ של כל שנה, אישור לפי טופס 857 על תשלום דמי שכירות ששולם לו ועל המס שנוכה לו מתשלום דמי השכירות.

סייג: שוכר המשלם שכירות עבור דירת מגורים, לשימוש צרכיו הפרטים, פטור מניכוי מס במקור על דמי השכירות שהוא משלם, אלא אם כן דירת המגורים, משמשת בחלקה את העסק ואז יש לנכות מס מהחלק המושכר לעסק, על מנת שהוצאה זו תוכר לצרכי מס הכנסה.

3. ספקים ונותני שירות - קימת חובה למשלם לנכות מס במקור מכל תשלום המשולם לספק או לנותני השירות, עבור רכישת מוצרים / נכסים / מתן שירות וזאת רק במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

א. המחזור של החברה (המשלמת) כולל מע"מ בשנת המס 2009 עלה על 5 מיליון ש"ח.

ב. החברה המשלמת חייבת בניהול ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת 2011 ובנוסף, גם באחת משלוש השנים 2007-2009.

ג. מוסד ציבורי (מלכ"ר) חייב לנכות מס במקור אם באחת מהשנים 2007-2009 מחזורו היה לפחות 3.1 מיליון ש"ח או העסיק לפחות 10 עובדים.

סכום הניכוי: הסכום שיש לנכות ממנו מס במקור, הינו הסכום כולל מע"מ של התשלום, כאשר שיעור הניכוי עומד על 30%, אלא אם כן אותו מקבל תשלום המציא אישור על שיעור ניכוי נמוך יותר או לחלופין על פטור מניכוי מס במקור.

דגשים:
א. קיים חריג שבו המשלם, אינו חייב לנכות מס במקור לספק/נותן השירות וזאת עבור תשלום הנעשה באופן חד פעמי בגין מוצר/נכס/שירות שסכומם כולל מע"מ לכל היותר 4,680 ש"ח.

ב. במקרים אשר בהם שולמו לספק, שיקים דחויים, יש לנכות מס במקור במועד מסירתם לספק ולא במועד פירעונם בבנק.

ג. במידה ויש לספק (מקבל התשלום) אישור על פטור מניכוי מס במקור או לחלופין שיעורי ניכוי מופחתים, אזי יש לפעול בהתאם לאותו אישור.

ד. במידה והחברה לא ניכתה מס במקור לספק/לנותן השירות, יתכן מצב שבו מס הכנסה ידרוש מהחברה לשלם את המס שלא נוכה, כמו כן יתכן כי ההוצאה ששולמה לאותו ספק לא תותר בניכוי לחברה.

הדיווח לפקיד השומה: על החברה (המשלמת) לדווח למס הכנסה ולהעביר את סכום ניכוי המס עד ל- 15 לכל חודש וזאת במסגרת הדיווחים השוטפים על ניכוי מס של העובדים.

יש לשדר ולהגיש למס הכנסה לא יאוחר מיום 31 למרץ של כל שנה טופס 856 המפרט את כל התשלומים ששולמו לספקים/לנותני השירותים והמס שנוכה להם במקור.

 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!