מה עדיף חברה בע˝מ או עצמאי?

 
במדריך זה נציג את השיקולים בקבלת החלטה לעניין צורת התאגדות ולאחר מכן נציג סיכום והמלצות.

להלן טבלה המציגה את השיקולים בקבלת החלטה לצורת התאגדות
 
שיקוליםחברה בע"מעצמאי
היבט המיסויממוסת על רווחיה לפי שיעור מס חברות (מתעדכן בכל שנה, בשנת 2016 25%).
ובעת משיכת הרווחים כדיבידנד יש לשלם מס בשיעור של 30% סה"כ שיעור מס משוקלל של 47.5% כמו כן, חברה אינה משלמת דמי בטוח לאומי על רווחיה.
ממוסה לפי שיעור המס השולי שלו (יכול להגיע עד ל- 45%) ובנוסף, מחויב בדמי בטוח לאומי, כך ששיעור המס השולי כולל דמי בטוח לאומי עשוי להגיע ל- 58%.
היבט משפטיחברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, דבר שמגביל את גובה האחריות של בעלי המניות עד לגובה הון המניות המונפק שטרם נפרע (למעט: מקרים חריגים של הרמת מסך, כפי שצוין במדריך הקודם בהגדרה של חברה).מבחינה משפטית לא קימת הפרדה בין העסק העצמאי לבין היחיד ולכן בעל העסק חשוף לתביעות משפטיות ולסיכון לפגיעה בהונו העצמי.
תדמיתלחברה בע"מ יש תדמית של עסק גדול יותר ורציני, דבר שעשוי לסייע בפיתוח פעילותה העסקית של החברה.תדמית של עסק קטן עם מחזור מצומצם.
עלויות לשירותים מקצועיים
כל חברה נדרשת בחוות דעת של רואה חשבון על דוחתיה הכספיים ובהגשת דוחות כספיים הכוללים מאזן ודוח רווח והפסד למס ההכנסה וכמובן בניהול שיטת חשבונאות כפולה. מדובר בעלויות גבוהות, כאשר העלות המינימלית מוערכת באזור 12 אלף ₪ לשנה (תלוי בהיקף פעילותה של החברה).עלויותיו של העצמאי מסתכמות בשירותי הנהח"ש ודוח שנתי למס הכנסה ובהנחה שהעצמאי מתנהל לפי שיטת החשבונאות החד-צידית, העלויות הינן נמוכות ביחס לחברה.
תכנוני מסלחברה קיימות אפשרויות רבות לתכנוני מס, כגון: דחית הכנסות לשנה הבאה, הימנעות ממשיכת רווחי החברה כדיבידנד, משיכת משכורות לבעלי מניות ועוד, כמו כן לחברה קיימים היבטי מיסוי נוספים, כגון: בעל שליטה אשר עובד בחברה זכאי עם הפסקת עבודתו לפיצויי פיטורים הפטורים ממס (עד לגובה של 11 אלף ₪ לשנת עבודה).אפשרויות מצומצמות מאוד לתכנוני מס.
 
 
 

להצליח בעסקים ולחסוך במיסים!